Rechtspraktijk – Juridisch Advies – Mediation

Welkom op onze website. Ons juridisch kantoor is gevestigd in een wijk van Den Bosch, gelegen tussen Rosmalen, Empel, Lith, Kruisstraat en Berlicum.  Zoekt u een jurist in deze regio, dan bent u bij ons op het juiste adres. Onze praktijk bestaat uit 3 afdelingen: juridisch advies; bemiddeling en een afdeling die zich bezig houdt met procesrecht.

Heeft u een rechtsvraag? Of heeft u juridische hulp nodig? Wilt u een rechtszaak beginnen of een verweerschrift indienen? Of wilt u hulp bij het aanvragen van een voorlopige voorziening om te voorkomen dat door het bestreden besluit een onomkeerbare situatie ontstaan? Wij helpen u graag.

Allereerst proberen wij uw conflict in een vroeg stadium op te lossen.

Wij kunnen uw voorzien van juridisch advies.

Wij verschaffen u de relevante informatie.

Wij helpen u bij het opstellen of nakijken van een overeenkomst.

Wij kunnen voor u bezwaar indienen, een aanmaning verzenden of een ingebrekestellingprocedure starten, als uw wederpartij haar verplichtingen niet nakomt.

Wij kunnen een overeenkomst opzeggen of een gerechtelijke ontbinding vorderen.

Wij kunnen ook als bemiddelaar optreden indien u een conflict heeft, waarbij we een compromis proberen te vinden en de gemaakte afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Mochten wij er toch niet uit komen, dan kunnen wij een gerechtelijke procedure starten. Meer over onze diensten kunt u vinden onder ‘Services‘.

Van Romeinse Ridders tot moderne juristen                                    

Het Romeins recht heeft een grote invloed gehad op de meeste Europese landen. In de tijd van de Romeinse Republiek  hielden de Romeinen ervan om door hun gelijken berecht te worden: zij hadden geen ervaren rechters, maar lekenrechters. Deze rechters hadden geen inhoudelijke kennis van recht en hadden iemand nodig die daar verstand van had. Daarom werden diverse rechtsgeleerden geraadpleegd, de zogenaamde ervaren juristen “ iuris periti”. Deze juristen hadden dus een enorme invloed en hebben bijgedragen aan het ontstaan van juridische vakliteratuur (in de vorm van adviezen “responsae”). In de Keizertijd werden deze juristen nog belangrijker. In de tijd van Keizer Augustus werden juridische adviezen steeds vaker verleend door de ridders en niet meer door edelen. Dus alle grote juristen uit de Romeinse Keizertijd waren ridders! Zij gaven niet alleen de adviezen, maar maakte schriftelijke samenvattingen van het recht. Onder de Byzantijnse keizer Justinianus werd het Romeinse recht definitief gecodificeerd in de Codex Justinianus. Samen met andere rechtsteksten werd deze codex in de zesde eeuw opgenomen in het ‘Corpus Iuris Civilis’.

De codificatiegeschiedenis van het huidige Burgerlijk Wetboek begint bij het homologatiebevel van keizer Karel V. In 1531 liet Karel V het bevel uitgaan: alle in de Nederlanden geldende gewoonterechten moesten worden opgetekend en naar Brussel worden gestuurd ter goedkeuring. In 1806 sloot de Bataafse Republiek een verdrag met Frankrijk, waarin werd vastgelegd dat het land een constitutionele monarchie zou worden, met een nieuwe Grondwet  en de eerste constitutionele koning, een jongere broer van Napoleon Bonaparte: Lodewijk Bonaparte. In 1809 trad het nieuwe Wetboek Napoleon voor het Koningrijk Holland in werking. Het inheemse recht en het Romeinse recht werden afgeschaft. In 1838, onder de Koning Willem I, werd er opnieuw gewerkt aan een eigen, Nederlandse codificatie, wederom gebaseerd op Rooms-Hollands recht. In 1992 werd het Burgerlijk Wetboek ingrijpend gewijzigd. 

Juridisch-Advies-Rosmalen en nu past het op een stick!     

Bijzondere evolutie!